Agenda

URTAILA                              ZEZEILA                                MARTIA

APRILA                              MAIATZA                               BAGILA

GARAGARRILA                      ABUZTUA                          URRILEHENENGOA

URRIBIGARRENA                        ZEMENDIA                              ABENDUA